Efterårsnyt…endelig

Efterår

Kære forældre til børn med særlige behov i Ikast-Brande Kommune

Så er det tid til en lille opdatering fra bestyrelsen i BHOV Ikast-Brande.

Vi er nu 96 medlemmer!
Seneste arrangement var jo en succes og bestyrelsen har gået og brygget på at finansiere og planlægge et arrangement der kunne skabe grobund for netværk i mellem forældrene.

Dette arbejder vi stadig på og håber det bliver muligt hen i november eller december. Vi modtager jo gerne ideer og ønsker fra alle medlemmer!

Sideløbende har vi, gennem Danske Handicaporganisationer, som vi  er en følgegruppe til, arbejdet med at komme i dialog med skoleforvaltningen.
Vi har holdt et par møder med både skoleafdelingen samt har en fra visitationsudvalget deltaget.
Vi har stillet nysgerrige spørgsmål ind til visitationsprocesserne i kommunen og har fået forklaret hvordan det hænger sammen. Det er politisk besluttet at vi har, hvad der kaldes en tildelingsmodel , hvor pengene følger eleven, det betyder at skolelederen i det lokale skoledistrikt har beslutningskompetencen, hvis et barn har brug for støtte i større eller mindre grad. Skolelederen vil som oftest forsøge at løse problemerne på den lokale distriktsskole. Hvis man ikke har faglige kompetencer til at rumme et barn med særlige behov, vil barnet blive sendt i visitation til et specialklassetilbud. Aå betyder det for den lokale distriktsskole, at pengene følger med barnet til den specialklasse, hvor de bliver visiteret til.

Mange forældre kontakter os, fordi de ikke føler sig hørt hos en skoleleder og mistænker at skolelederen tænker økonomi, før barnets tarv. Vi spurgte skoleafdelingen Ikast-Brande kommune, hvad forældrene kan gøre, hvis de ikke føler sig hørt.

Her var svaret fra dem at de opfordrede forældrene til at klage over det tildelte skoletilbud. Men den klagemulighed gælder kun for børn der har tildelt støtte i mere end 12 timer ugentligt. Der har været politisk debat om det ikke skulle gælde for de børn der har mindre end 12 timer, men det afviser undervisningsministeren dog at åbne for den mulighed.

Når I som forældre modtager en skriftlig afgørelse på et specialtilbud eller støtte på mere end 12 timer, så skal der efter forvaltningslovens paragraf 25
være vedlagt en klagevejledning.

Brug jeres ret til at klage. Vi har her i gruppen lavet udkast til en klage skabelon, så man kan inspireres af denne.

Forældre har ret til at bede om et K-møde på skolen!

Samtidigt opfordrede skoleafdelingen os til at fortælle jer forældre at beslutningerne tages af politikerne og derfor er det her det skal ændres, hvis man er utilfreds.

Vi kan gøre brug af klageretten i forhold til afgørelser vi ikke er enige i, men i forhold til barnet og det skoletilbud man nu har, så har ALLE forældre ret til at gå til skolen og bede om et K-møde.

Et k-møde har forældre ret til at få. Her sidder man sammen med skoleledelse, lærere, evt. pædagoger, forældre samt en psykolog/pædagogisk konsulent fra PPR Ikast-Brande.

Her kan man så drøfte de bekymringer man har om barnets trivsel. Det er vigtigt at PPR er en del af denne drøftelse, for at man ikke kommer til at sidde overfor en skoleleder alene, men at der er en pædagogisk psykologisk faglig vurdering med.

Systemet er stift og fuld af love og regler, men der er også regler for skoler og myndigheder. Man kan faktisk flytte noget.  Læs om anmodning om et K-møde her. I kan som forældre selv være med til at ønske hvem der skal deltage på mødet.

Møder med skole og familieafdelingen

Vi vil herfra altid opfordre forældre til at tage en bisidder med. Særligt en der ikke er for følelsesmæssigt involveret. Nogen benytter sig også af en partsrepræsentant, som så taler på forældrenes vegne, og her kan forældre også deltage i mødet.

Vi ved alle at kommunens budgetter er pressede, men vi har alle muligheden for at klage hvis vi mener at skoleforvaltningen eller andre forvaltninger ikke har vurderet sagen korrekt.

Faktisk har Ikast-Brande kommunes børnehandicap afdeling, hvor man tildeler støtte, aflastning, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste en omgørelsesprocent på 57%. Dette er den statistik, som ankestyrelsen laver over de klagesager de får ind fra de forskellige kommuner.
Dette har vi stillet spørgsmål til via DH i handicaprådet. Her er man fra administrationens side, nu åben for en eventuel dialog for at belyse forælderenes oplevelse af sagsbehandlingen i familieafdelingen.

Brug jeres klageret!

Hvis man ikke får medhold i sin ansøgning, som man mener der er behov for til ens barn med handicap mv. Så er det utroligt vigtigt at man får klaget inden klagefristen udløber. Det er den eneste måde vi kan sikre at det bliver bøjet i neon for politikerne i byrådet, hvis noget er galt.

Det er helt sikkert at en omgørelsesprocent på 57 er for meget. Omgørelsesprocenten opgøres i to tal, det ene er antal hjemviste sager. Det er hvor Ikast-Brande kommune ikke har indhentet nok oplysninger til at finde ud af om barnet eller forældre har ret til det ansøgte.

Det sker i en ud af tre sager i Ikast-Brande kommune.

Den anden del af omgørelsesprocenten er ændrede afgørelser. Det er de klagesager, hvor ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse, fordi de er ulovlige. Altså laver handicapafdelingen afgørelser uden hjemmel i lovgivningen på en trediedel af de klagesager der ender i ankestyrelsen.

Men så sidder der måske nogen og tænker…. jamen, hvad med alle dem der opgiver at klage, pga manglende tid, overskud eller støtte. Der afgøres mange sager i familieafdelingen, men det er de færreste der klager, disse mørketal kan vi ikke dokumenterer.

Vi kan kun på det kraftigste opfordre jer til at downloade vores klage skabelon og gøre brug af jeres klageret.

Derfor vil det være fint, om vi kan belyse mørketallet, nemlig alle dem der ikke får klaget.

Vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på det I henvender jer om og I er mere end velkomne til at kontakte mig (Birgit , formand)her på denne kontakt formular eller på messenger i gruppen!

Jeg samler sagerne og bringer dem videre i DH Ikast-Brande, hvor vi arbejder på at skabe et overblik over problematikkerne. Men jeg har brug for jeres hjælp, for det de ikke hører klager over, det fungerer optimalt i forvaltningens og politikkernes øjne her i Ikast-Brande kommune. Så jo mere vi kan samle af oplysninger jo mere løftestang har vi, når vi skal belyse det for dem der bestemmer!

 

Synlig forening

vi deltog også ved byrådsmødet 8/10 2018

Vi forsøger at deltage i byrådsmøder, for at være synlige for politikerne og prøve at skabe dialog. Både formand og næstformand deltog også 8/10, hvor det nye budget blev vedtaget. Det er en langsommelig proces, men vi får positive tilbagemeldinger fra skoleafdelingen og skolechefen. Vi håber vi får samme dialog med familieafdelingen, da det virkelig er her forældrene har brug for at vi står sammen og støtter hinanden.

I er altid velkomne til at kontakte os, så vi kan hjælpe hinanden!

Husk at sammen er vi stærkest!