Efterårsnyt…endelig

Efterår

Kære forældre til børn med særlige behov i Ikast-Brande Kommune

Så er det tid til en lille opdatering fra bestyrelsen i BHOV Ikast-Brande.

Vi er nu 96 medlemmer!
Seneste arrangement var jo en succes og bestyrelsen har gået og brygget på at finansiere og planlægge et arrangement der kunne skabe grobund for netværk i mellem forældrene.

Dette arbejder vi stadig på og håber det bliver muligt hen i november eller december. Vi modtager jo gerne ideer og ønsker fra alle medlemmer!

Sideløbende har vi, gennem Danske Handicaporganisationer, som vi  er en følgegruppe til, arbejdet med at komme i dialog med skoleforvaltningen.
Vi har holdt et par møder med både skoleafdelingen samt har en fra visitationsudvalget deltaget.
Vi har stillet nysgerrige spørgsmål ind til visitationsprocesserne i kommunen og har fået forklaret hvordan det hænger sammen. Det er politisk besluttet at vi har, hvad der kaldes en tildelingsmodel , hvor pengene følger eleven, det betyder at skolelederen i det lokale skoledistrikt har beslutningskompetencen, hvis et barn har brug for støtte i større eller mindre grad. Skolelederen vil som oftest forsøge at løse problemerne på den lokale distriktsskole. Hvis man ikke har faglige kompetencer til at rumme et barn med særlige behov, vil barnet blive sendt i visitation til et specialklassetilbud. Aå betyder det for den lokale distriktsskole, at pengene følger med barnet til den specialklasse, hvor de bliver visiteret til.

Mange forældre kontakter os, fordi de ikke føler sig hørt hos en skoleleder og mistænker at skolelederen tænker økonomi, før barnets tarv. Vi spurgte skoleafdelingen Ikast-Brande kommune, hvad forældrene kan gøre, hvis de ikke føler sig hørt.

Her var svaret fra dem at de opfordrede forældrene til at klage over det tildelte skoletilbud. Men den klagemulighed gælder kun for børn der har tildelt støtte i mere end 12 timer ugentligt. Der har været politisk debat om det ikke skulle gælde for de børn der har mindre end 12 timer, men det afviser undervisningsministeren dog at åbne for den mulighed.

Når I som forældre modtager en skriftlig afgørelse på et specialtilbud eller støtte på mere end 12 timer, så skal der efter forvaltningslovens paragraf 25
være vedlagt en klagevejledning.

Brug jeres ret til at klage. Vi har her i gruppen lavet udkast til en klage skabelon, så man kan inspireres af denne.

Forældre har ret til at bede om et K-møde på skolen!

Samtidigt opfordrede skoleafdelingen os til at fortælle jer forældre at beslutningerne tages af politikerne og derfor er det her det skal ændres, hvis man er utilfreds.

Vi kan gøre brug af klageretten i forhold til afgørelser vi ikke er enige i, men i forhold til barnet og det skoletilbud man nu har, så har ALLE forældre ret til at gå til skolen og bede om et K-møde.

Et k-møde har forældre ret til at få. Her sidder man sammen med skoleledelse, lærere, evt. pædagoger, forældre samt en psykolog/pædagogisk konsulent fra PPR Ikast-Brande.

Her kan man så drøfte de bekymringer man har om barnets trivsel. Det er vigtigt at PPR er en del af denne drøftelse, for at man ikke kommer til at sidde overfor en skoleleder alene, men at der er en pædagogisk psykologisk faglig vurdering med.

Systemet er stift og fuld af love og regler, men der er også regler for skoler og myndigheder. Man kan faktisk flytte noget.  Læs om anmodning om et K-møde her. I kan som forældre selv være med til at ønske hvem der skal deltage på mødet.

Møder med skole og familieafdelingen

Vi vil herfra altid opfordre forældre til at tage en bisidder med. Særligt en der ikke er for følelsesmæssigt involveret. Nogen benytter sig også af en partsrepræsentant, som så taler på forældrenes vegne, og her kan forældre også deltage i mødet.

Vi ved alle at kommunens budgetter er pressede, men vi har alle muligheden for at klage hvis vi mener at skoleforvaltningen eller andre forvaltninger ikke har vurderet sagen korrekt.

Faktisk har Ikast-Brande kommunes børnehandicap afdeling, hvor man tildeler støtte, aflastning, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste en omgørelsesprocent på 57%. Dette er den statistik, som ankestyrelsen laver over de klagesager de får ind fra de forskellige kommuner.
Dette har vi stillet spørgsmål til via DH i handicaprådet. Her er man fra administrationens side, nu åben for en eventuel dialog for at belyse forælderenes oplevelse af sagsbehandlingen i familieafdelingen.

Brug jeres klageret!

Hvis man ikke får medhold i sin ansøgning, som man mener der er behov for til ens barn med handicap mv. Så er det utroligt vigtigt at man får klaget inden klagefristen udløber. Det er den eneste måde vi kan sikre at det bliver bøjet i neon for politikerne i byrådet, hvis noget er galt.

Det er helt sikkert at en omgørelsesprocent på 57 er for meget. Omgørelsesprocenten opgøres i to tal, det ene er antal hjemviste sager. Det er hvor Ikast-Brande kommune ikke har indhentet nok oplysninger til at finde ud af om barnet eller forældre har ret til det ansøgte.

Det sker i en ud af tre sager i Ikast-Brande kommune.

Den anden del af omgørelsesprocenten er ændrede afgørelser. Det er de klagesager, hvor ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse, fordi de er ulovlige. Altså laver handicapafdelingen afgørelser uden hjemmel i lovgivningen på en trediedel af de klagesager der ender i ankestyrelsen.

Men så sidder der måske nogen og tænker…. jamen, hvad med alle dem der opgiver at klage, pga manglende tid, overskud eller støtte. Der afgøres mange sager i familieafdelingen, men det er de færreste der klager, disse mørketal kan vi ikke dokumenterer.

Vi kan kun på det kraftigste opfordre jer til at downloade vores klage skabelon og gøre brug af jeres klageret.

Derfor vil det være fint, om vi kan belyse mørketallet, nemlig alle dem der ikke får klaget.

Vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på det I henvender jer om og I er mere end velkomne til at kontakte mig (Birgit , formand)her på denne kontakt formular eller på messenger i gruppen!

Jeg samler sagerne og bringer dem videre i DH Ikast-Brande, hvor vi arbejder på at skabe et overblik over problematikkerne. Men jeg har brug for jeres hjælp, for det de ikke hører klager over, det fungerer optimalt i forvaltningens og politikkernes øjne her i Ikast-Brande kommune. Så jo mere vi kan samle af oplysninger jo mere løftestang har vi, når vi skal belyse det for dem der bestemmer!

 

Synlig forening

vi deltog også ved byrådsmødet 8/10 2018

Vi forsøger at deltage i byrådsmøder, for at være synlige for politikerne og prøve at skabe dialog. Både formand og næstformand deltog også 8/10, hvor det nye budget blev vedtaget. Det er en langsommelig proces, men vi får positive tilbagemeldinger fra skoleafdelingen og skolechefen. Vi håber vi får samme dialog med familieafdelingen, da det virkelig er her forældrene har brug for at vi står sammen og støtter hinanden.

I er altid velkomne til at kontakte os, så vi kan hjælpe hinanden!

Husk at sammen er vi stærkest!

Aftenarrangement i forældreforeningen BHOV var en success

Sagsbehandling - hjælp til selvhjælp

Tak for en fantastisk aften i selskab med jer på Ikast bibliotek til arrangementet

Sagsbehandling – Hjælp til selvhjælp

Vi er vildt glade for den fantastiske tilbagemelding vi har fået og glæder os til at vi kan lave endnu et arrangement for jer på et senere tidspunkt. Måske et mere socialt arrangement.

Men både Gitte (advokat) og vi havde en god fornemmelse af at I havde fået en smule værktøjer med hjem fra oplægget.

Som lovet deler vi informationsmaterialet på vores medlemsgruppe.

Vi vil endnu engang opfordre jer kraftigt til altid at klage, hvis I får et afslag og det er fordi de seneste tal (2017) viser at Ikast Brande kommune faktisk laver fejl i to ud af tre afgørelser på børnehandicapområdet. Og den andel af afgørelser der er ulovlige er faktisk tredoblet, så husk altid at klage.

På hele bestyrelsens vegne skal der lyde en tak fordi i mødte op og havde en masse gode og relevante spørgsmål og tak til Gitte Leth Thomsen der frivilligt havde afsat aftenen til at vejlede os i sagsbehandlingens forvirrende verden.

Tak til bestyrelsen for det gode arbejde og til Majbritt for en god kage.

I er altid velkomne til at spørge hvis der er noget af materialet der er uforståeligt!

Forår på vej

forår

Kære forældre

Selvom kulden stadig bider lidt i kinderne og vi her endelig er kommet igennem “influenzakrisen”. Jeg hvor mange der kan nikke genkendende til at en influenzaperiode være ekstrem stressende at komme igennem, når man er forældre til børn med særlige behov.

Alt kører på nødblus, kun det mest nødvendige bliver gjort. Hvis man som forælder selv er ramt, så er der ikke energi, og er det børnene der er ramt, så er man ekstra meget på med trøst ro omsorg. Her tog det tre uger inden det vendte igen.

Støtte til promovering af foreningen

Men nu er det marts måned og vi har i foreningen holdt bestyrelsesmøde i starten af februar. Vi kan med glæde meddele at vi i foreningen har ansøgt og fået midler til at promovere foreningen over hele kommunen. Vi forventer at der bliver lavet en tryksag, som kan uddeles på relevante steder.

Kommende arrangementer

På vort bestyrelsesmøde drøftede vi et kommende arrangement, hvor vi får besøg af en advokat, der vil lave et oplæg til os forældre med titlen “Sagsbehandling – hjælp til selvhjælp”

Advokaten vil fortælle lidt om processen, i at søge om hjælp til et barn med særlige behov eller børn med et handicap. Hun vil komme med gode råd til, hvorledes man kan sikre sig at man har gjort hvad man kunne. Det er en jungle at finde rundt i og vi er desværre ofte udsat for at få afslag og føler at det er umuligt at få systemet til at forstå, hvad er er den egentlige problemstilling for ens familie og ens barn eller unge.

Denne aften bliver der ikke mulighed for at drøfte enkeltsager. Men mere en rådgivning til hvorledes man kan hjælpe sin egen sag igennem. Vi forventer at arrangementet kan afholdes på ikast Bibliotek og at der bliver en symbolsk betaling til kaffe og kage. Arrangementet er KUN for medlemmer af forældreforeningen. Vi melder en dato ud  her i gruppen for arrangementet, når vi har aftalen i stand med advokaten.

Handicaporganisationerne og BHOV

BHOV forældregrupperne er organiseret i BHOV national og findes nu i 22 kommuner i danmark. Vi har i, hver kommune, hver vor holdning til hvordan dette arbejde med forældreforeningen skal foregå. Dette er blevet blandet modtaget i handicaporganisationerne.

Vi har også her i bestyrelsen drøftet forholdet til de respektive handicaporganisationer. Vi har endda talt med landsformanden for autismeforeningen. Hun udtrykte bekymring for om forældre ville fravælge handicaporganisationerne, fordi vi organiserede os lokalt i forældregrupper. Her kan vi kun understrege at vi er en lokal forældreforening, vi kan og vil ikke konkurrere med handicaporganisationerne, da de er et vigtigt organ for, at de forskellige handicaps bliver italesat politisk.

Vi er et lokalt supplement til den politiske debat om børn med særlige behov. Her i Ikast Brande kommune er vi som sagt blevet en følgegruppe til DH Ikast-Brande, hvor vi som forening kan bringe generelle kommunale problematikker videre til DH Ikast Brande.

Vi vil her i BHOV Ikast Brande på det kraftigste opfordre jer til at være medlem af de respektive handicaporganisationer, der måtte berøre jeres børns funktionsnedsættelser.
Vi ønsker at vores lokale forældreforening er et supplement til dette arbejde lokalt. Derfor vil Forældreforeningen være en gratis forening, der arbejder lokalt med at videreformidle budskabet fra forældre til børn og unge med særlige behov, til kommunalbestyrelsen. Som forening er vi forankret i ideen om at vi sammen kan dele erfaringer og hjælpe hinanden. Vi kan sammen diskutere problemer og mulige løsninger, der er lokale.

Der findes mange fora for handicapgrupper, men når vi er i kontakt med systemet lokalt, så skal vi ind ad den samme dør i kommunen. Her er sparring og ideer til forbedringer, noget vi kan bringe videre op til DH Ikast-Brande, der kan bringe det op politisk. Her er vores fælles oplevelser noget vi kan sparre med og bringe videre.

Det var en lille opdatering på vores nye forening, der stadig er i startfasen. Vi håber at I vil dele facebook siden og hjemmesiden med andre, der er forældre til børn med særlige behov og bosiddende i Ikast  Brande kommune.

For sammen er vi stærkest!

 

Artikel

Børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring:

“Jeg kunne ønske for 2018, at både pårørende og profesionelle fralægger os retten til skyldspålæggelse, og i stedet tilbyder at vi påtager os et medansvar for børns psykiske lidelser. At vi viser dem (red. forældrene) respekt for de store problemer og dilemmmaer de står i, vel vidende, at vi ikke kunne gøre det bedre, var vi i deres sko.”

Link til blog

Godt Nytår

2017 går på hæld og det nye år byder på nye opgaver. Vi nåede at få stiftet foreningen og afholdte det første bestyrelsesmøde inden julen stod for døren.

Her viste en lille og engageret bestyrelse, at vi kunne generere mange idéer til at synliggøre vores børn og unges særlige behov, her i kommunen.

I følge kommunens børne og unge politik, så skal alle børn udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

Vi forældre til børn og unge med særlige behov, besidder en unik og enorm ressource af viden omkring det enkelte barn/den unge.

Den viden skal bruges effektivt, og vi må hjælpe hinanden med at indsamle viden, så vi i bestyrelsen kan bringe denne viden i spil politisk, så det kan mærkes lokalt at vores børn og unge får den bedste trivsel.

Den som har skoene på ved bedst, hvor den trykker. Den viden skal vi formidle til dem, som beslutter hvad der er bedst for børn og unge med særlige behov.

Vi har mange ideer og allerede nu, har vi fået bevilliget en lille pose penge til opstart og promovering af foreningen.

Vi håber at I alle vil dele informationer om denne gratis forening med jeres netværk, hvis I kender nogen forældre med børn eller unge med særlige behov, der bor i Ikast Brande kommune.

Vi håber at vi kommer godt ind i 2018 og at nye medlemmer vil komme til.

På bestyrelsens vegne ønskes I alle et godt nytår

Birgit Ravn