Mangel på frivillige nedlægger forening

Efter godt 4 år som forældreforening til børn med særlige behov, er det vedtaget på netop afholdte generalforsamling at nedlægge foreningen BHOV.

Foreningen startede op som en Facebook gruppe for at samle forældre til børn med særlige behov i et netværk. Foreningen fik plads i DH Ikast-Brande som følgegruppe for på det tidspunkt at bidrage med aktuelle oplevelser på området for familier med børn der har særlige BHOV.

BHOV har udover at lave netværksarrangementer for forældrene afholdt kompetenceudviklingskurser for medlemmer, relevante handicaporganisationer, lokale idrætsforeninger samt medlemmer af Ældrerådet og Ældresagen i kommunen.

Foreningens bestyrelse har været i dialog med kommunens forvaltning omkring forældres oplevelser i forhold til kontakten, kommunikationen, behov og sagsbehandlingen, hvor forældrenes forslag til forandringer af praksis i mødet med forældrene blev fremlagt. Fordi forældre til børn med særlige behov har særlig viden til at skabe særlige løsninger.

Selvom foreningen nedlægges så består facebookgruppen som netværksgruppe for forældre til børn med særlige behov i Ikast-Brande kommune. Nøglepersoner fra bestyrelsen vil stadig være i netværksgruppen på facebook

Behovet for at møde hinanden som forældre til børn med særlige behov på tværs af diagnoser er der stadig, selvom ressourcerne som frivillige i denne omgang er brugt op og foreningen er nedlagt. Vi kan kun og igen som afgående bestyrelse appellere til, at man som forældre søger råd og vejledning hos handicaporganisationerne, som har en specifik viden på de enkelte handicap.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

 
Møde dato: 27. April 2022 Kl. 19.00  – 21.00 Sted: Hjertet, Vestergade 65, Ikast
  Nr.  Tekst
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år.  Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
  4. fastsættelse af kontingent (for støttemedlemsskab)
  5 Godkendelse af det kommende budget.
  6 Behandling af indkomne forslag
-Bestyrelsen stiller forslag, jf vedtægter,  om opløsning af foreningen pga manglende frivillige  
  7   Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. 3-7 bestyrelsesmedlemmer, ønsker flere at stille op, så revideres listen på generalforsamlingen  
Ikke på valg:  
I. Trine Worm Nissen, valgt år for 2 år 2021
II. Carsten E. valgt for 1 år(jv vedtægter)2021      
På valg:
I. Formand, Birgit Ravn valgt for 2 år 2020, genopstiller ikke
II. Sekretær, Majbritt Johnsen, valgt for 2 år2020,  genopstiller ikke
III Medlem Ditte Skov Larsen, valgt år for 2 år 2020,      
  9 Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 22, stk. 2, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vedtægter https://www.bhov-ikast-brande.dk/vedtaegter-bhov-ikast-brande/

Generalforsamling 2021 afholdes online- se zoom link på facebook gruppen

balloner

Dagsorden – Generalforsamling
Møde dato: 22.NOV  2021 Kl. 19.00  – 21.00 Sted: Online Join Zoom Meeting
Se link i facebookgruppen

Så er vi klar til at afholde generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 22, stk. 2, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vedtægter https://www.bhov-ikast-brande.dk/vedtaegter-bhov-ikast-brande/

  Nr.  Tekst
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år.  
Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
  4. fastsættelse af kontingent (for støttemedlemsskab)
  5 Godkendelse af det kommende budget.
  6 Behandling af indkomne forslag  
  7     Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og revisor. 4 bestyrelsesmedlemmer, listen med opstillede følger med den endelige dagsorden

På valg:
Trine Worm Nissen, valgt år for 2 år 2019
Carsten Eskildsen (revisor) blev valgt som 1. suppleant for en periode på 1 år.
 (Indtrådt i bestyrelsen juni 2021)
 
Ikke på valg:
Formand, Birgit Ravn valgt for 2 år 2020
Sekretær og konstitueret kasserer , Majbritt Johnsen,  valgt for 2 år 2020
Bestyrelsesmedlem Ditte Skov Larsen, valgt for 2 år 2020
____
Bestyrelsesmedlem  Susan Blomstrand , valgt for 2 år 2020
(har meddelt at hun udgår af bestyrelsen ved GF 2021

  8 Evt.

Foredrag med Monica Lylloff, kvinden bag enmillionstemmer

Monica Lylloff

Onsdag d. 11. august kl 19.00-21.30
i Hjertet, Vestergade 65, 7430 Ikast.

 

 

 

Det foregår i Hjertet, Vestergade 65, 7430 Ikast.

 

Monica har skrevet bogen Seje Mor, om at være forældre til børn med diagnoser.

I løbet af 2,5 år har facebookgruppen enmillionstemmer fået over 31.000 følgere, og Monica Lylloff er blevet et talerør, man lytter til i den politiske verden.

Da Monicas tvillinger blev født 11 uger for tidligt, slog livet en kolbøtte for hende og hendes mand. Det blev starten på et liv som forældre til tre børn med hver sin diagnose. 

Seje Mor af Monica Lylloff

Mød den seje mor, jurist og forfatter. Hun fortæller i sit foredrag om en hverdag med diagnoser (autisme, adhd, angst, skolevægring, cerebral parese m.v.), hjælpemidler, specialskoler o.a. Oven i alt dette fortæller Monica Lylloff også om møder med et system, som ikke forstår, hvad det drejer sig om. Et system, som næsten alle familier i stedet bliver tvunget til at kæmpe med; langt ud over hvad der er rimeligt.
Derfor er der også hårdt brug for landspolitiske beslutninger, der kan forbedre vilkårene for landets seje familier.

 

Arrangementet er åbent og gratis, men der skal bookes billet da der er restriktioner på antallet af deltagere gennem linket her.

Der vil ikke blive serveret kaffe/the mv.

Forældreforeningen BHOV Ikast-Brande og DH Ikast Brande er arrangører

Man skal holde sig orienteret på vores facebooksider, hvis der sker ændringer i fht restriktionerne (bare for en sikkerheds skyld). Det betyder at vi tager forbehold for aflysninger og antal personer

 

Generalforsamlingen

Vi afholdte en Coronaforsinket generalforsamling i mandags. Bestyrelsens medlemmer, der var på valg blev genvalgt. Og Jeg fik den ære af at blive valgt i endnu to år som formand. Jeg takker for tilliden og takker bestyrelsen for arbejdet det seneste år der har været præget af manglende ressourcer. Dette og meget mere kan i læse om i bestyrelsens beretning neden for.

På bestyrelsens vegne 

Birgit Ravn
Formand

Sæt allerede nu kryds i kalenderen  AFLYST PGA COVID-19 Foredraget bliver afholdt i 2021.     d. 21. oktober 2020 for der får BHOV Ikast Brande besøg af Monica Lylloff, en af kvinderne der står bag facebookgruppen #emillionstemmer.
Oplysninger om tidspunkt,sted og tilmelding følger på et senere tidspunkt i facebookgruppen.

 

Bestyrelsens beretning 2019

BHOV ikast brande

Sidste år var alt meget nyt. Bestyrelsen havde fokuseret på dialog med både forvaltningen og politisk. Det kræver et fokus der er kontinuerligt og vi må erkende at alle jo er forældre til børn med særlige behov og vi derfor må prioritere vores energi benhårdt.

Vi får mange input fra medlemmerne via facebookgruppen. Vi bringer generelle problemstillinger videre til DH, som har større muligheder for dialog ind i kommunen. Her kan vi sætte fokus på tingene på en anden måde og det flytter arbejdsbyrden fra os.

Få bestyrelsesmedlemmer havde dog et dialogmøde med forvaltningen i januar 2019.

Formålet for BHOV med mødet er at få åbnet døren og få skabt en platform for en god og resultatorienteret dialog

BHOV er taknemmelige for invitationen. Vi oplever en oprigtig interesse til at lytte til BHOV familiers perspektiv.

Vi ser frem til at drøfte de emner, vi ikke er færdige med at få belyst.Det er vigtigt at tale om det, der virker. Nogle gange har vi indtryk af, at vi er en anden slags forældre end andre. Det vil vi gerne have pillet af…

Vi kastede os over at kommentere på den nye børne og ungepolitik i kommunen der helt revolutionerende er lavet som citater på en plakat. Vi fik ekstraordinært lov til at indsende vort eget høringssvar til politikken fra BHOV. Vi bød ind med sparring på de områder, hvor vi ved at vi er berørte af politikken, hvor vi kan kvalificere viden om vores børn ud fra perspektivet som forældre/familie.
Vi har ligeledes budt ind med input for at sikre en ensartet udfoldelse af politikken rundt i hele kommunen.

Den nye skole i Brande har vi også tilbudt vores perspektiv på. DH har været involveret. Skoleafdelingen plejer generelt at være en god samarbejdspartner for BHOV, men der har ikke været bud efter os i denne konkrete proces

Vi har for medlemmerne arrangeret netværksmøder og to oplægsaftner. Der er ingen tvivl om at oplægsaftnerne er dem der er meget interesse for. Vi har afholdt et minikursus i visuel struktur samt en af med oplæg om skolevægring. Det blev afholdt i hhv Ikast og i Uhre. Så vi forsøger at sprede det, men det er klart svært for forældre at komme hjemmefra.

Sidst men ikke mindst har vi haft en god mulighed for kompetenceudvikling i samarbejde med DH. Det betyder, at vi har fået midler til to kurser for bestyrelsesmedlemmer. Det har handlet om at få indflydelse i kommunen, både i fht forvaltningen, men også politisk.

Men der er ingen tvivl om at bestyrelsen har været præget af at man ikke har haft de samme ressourcer til at deltage som før, det betyder ikke at vi ikke videreformidler generelle problematikker på området. Det bliver formidlet via DH Ikast Brande og sommetider ind i Handicaprådet hvor der sidste år blev formuleret en række spørgsmål til omgørelsesprocenterne fra Ankestyrelsen. Svarene på disse havde vi svært ved at få. Det er for os vigtigt at der kommer et politisk fokus på konsekvenserne af at familierne ikke får rette indsats i tide.

Så bag kulisserne arbejdes der fortsat for fokus på området for børn med særlige behov. Forældre til børn med særlige behov har en særlig viden til at skabe særlige løsninger.  Det er den vi forsøger at formidle alle de steder der er mulighed for og ressourcer til.

 

 

Generalforsamling 2020

 Der indkaldes til generalforsamling i BHOV Ikast.Brande 

Det blev udsat pga Coronasituationen.

DET AFVIKLES MANDAG 31/8
I HJERTET, IKAST I MULTISALEN PÅ 1. SAL,
KL. 19-21

DAGSORDEN (JV VEDTÆGTER):

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet.

3) Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse

4) fastsættelse af kontingent (for støttemedlemsskab)

5) Godkendelse af det kommende budget.

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. 3-7 bestyrelsesmedlemmer, ønsker flere at stille op, så revideres listen på generalforsamlingen

Ikke på valg:

I. Konst. næstformand, konst. Kasserer, Katja H. Bjerre, valgt 2 år

II. Trine Worm Nissen, valgt år for 2 år 2019

III. Medlem Christina Breith, valgt år for 2 år 2019

På valg:

I. Formand, Birgit Ravn valgt for 2 år, genopstiller

II. Sekretær, Majbritt Johnsen, valgt for 2 år, genopstiller

IV. Medlem Ditte Skov Larsen, valgt år for 1 år 2019

V. Medlem Susan Blomstrand, valgt år for 1 år 2019

VI. 1. suppl. Kristine S. valgt for 1 år (jv vedtægter) 2019

VII. 2. suppl. Carsten E. valgt for 1 år(jv vedtægter)2019

8) Evt.

__________

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 22, stk. 2, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Generalforsamling 2020 udsat

forår

Kære alle

Jv vedtægter for forældreforeningen BHOV, så skulle der afholdes generalforsamling inden udgangen af april.

Dette er vi nød til at udsætte midlertidigt pga Coronasituationen.

Der vil komme varsling jv vedtægter når der igen bliver mulighed for at afholde generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Katja Bjerre
Næstformand

Efterårsnyt…endelig

Efterår

Kære forældre til børn med særlige behov i Ikast-Brande Kommune

Så er det tid til en lille opdatering fra bestyrelsen i BHOV Ikast-Brande.

Vi er nu 96 medlemmer!
Seneste arrangement var jo en succes og bestyrelsen har gået og brygget på at finansiere og planlægge et arrangement der kunne skabe grobund for netværk i mellem forældrene.

Dette arbejder vi stadig på og håber det bliver muligt hen i november eller december. Vi modtager jo gerne ideer og ønsker fra alle medlemmer!

Sideløbende har vi, gennem Danske Handicaporganisationer, som vi  er en følgegruppe til, arbejdet med at komme i dialog med skoleforvaltningen.
Vi har holdt et par møder med både skoleafdelingen samt har en fra visitationsudvalget deltaget.
Vi har stillet nysgerrige spørgsmål ind til visitationsprocesserne i kommunen og har fået forklaret hvordan det hænger sammen. Det er politisk besluttet at vi har, hvad der kaldes en tildelingsmodel , hvor pengene følger eleven, det betyder at skolelederen i det lokale skoledistrikt har beslutningskompetencen, hvis et barn har brug for støtte i større eller mindre grad. Skolelederen vil som oftest forsøge at løse problemerne på den lokale distriktsskole. Hvis man ikke har faglige kompetencer til at rumme et barn med særlige behov, vil barnet blive sendt i visitation til et specialklassetilbud. Aå betyder det for den lokale distriktsskole, at pengene følger med barnet til den specialklasse, hvor de bliver visiteret til.

Mange forældre kontakter os, fordi de ikke føler sig hørt hos en skoleleder og mistænker at skolelederen tænker økonomi, før barnets tarv. Vi spurgte skoleafdelingen Ikast-Brande kommune, hvad forældrene kan gøre, hvis de ikke føler sig hørt.

Her var svaret fra dem at de opfordrede forældrene til at klage over det tildelte skoletilbud. Men den klagemulighed gælder kun for børn der har tildelt støtte i mere end 12 timer ugentligt. Der har været politisk debat om det ikke skulle gælde for de børn der har mindre end 12 timer, men det afviser undervisningsministeren dog at åbne for den mulighed.

Når I som forældre modtager en skriftlig afgørelse på et specialtilbud eller støtte på mere end 12 timer, så skal der efter forvaltningslovens paragraf 25
være vedlagt en klagevejledning.

Brug jeres ret til at klage. Vi har her i gruppen lavet udkast til en klage skabelon, så man kan inspireres af denne.

Forældre har ret til at bede om et K-møde på skolen!

Samtidigt opfordrede skoleafdelingen os til at fortælle jer forældre at beslutningerne tages af politikerne og derfor er det her det skal ændres, hvis man er utilfreds.

Vi kan gøre brug af klageretten i forhold til afgørelser vi ikke er enige i, men i forhold til barnet og det skoletilbud man nu har, så har ALLE forældre ret til at gå til skolen og bede om et K-møde.

Et k-møde har forældre ret til at få. Her sidder man sammen med skoleledelse, lærere, evt. pædagoger, forældre samt en psykolog/pædagogisk konsulent fra PPR Ikast-Brande.

Her kan man så drøfte de bekymringer man har om barnets trivsel. Det er vigtigt at PPR er en del af denne drøftelse, for at man ikke kommer til at sidde overfor en skoleleder alene, men at der er en pædagogisk psykologisk faglig vurdering med.

Systemet er stift og fuld af love og regler, men der er også regler for skoler og myndigheder. Man kan faktisk flytte noget.  Læs om anmodning om et K-møde her. I kan som forældre selv være med til at ønske hvem der skal deltage på mødet.

Møder med skole og familieafdelingen

Vi vil herfra altid opfordre forældre til at tage en bisidder med. Særligt en der ikke er for følelsesmæssigt involveret. Nogen benytter sig også af en partsrepræsentant, som så taler på forældrenes vegne, og her kan forældre også deltage i mødet.

Vi ved alle at kommunens budgetter er pressede, men vi har alle muligheden for at klage hvis vi mener at skoleforvaltningen eller andre forvaltninger ikke har vurderet sagen korrekt.

Faktisk har Ikast-Brande kommunes børnehandicap afdeling, hvor man tildeler støtte, aflastning, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste en omgørelsesprocent på 57%. Dette er den statistik, som ankestyrelsen laver over de klagesager de får ind fra de forskellige kommuner.
Dette har vi stillet spørgsmål til via DH i handicaprådet. Her er man fra administrationens side, nu åben for en eventuel dialog for at belyse forælderenes oplevelse af sagsbehandlingen i familieafdelingen.

Brug jeres klageret!

Hvis man ikke får medhold i sin ansøgning, som man mener der er behov for til ens barn med handicap mv. Så er det utroligt vigtigt at man får klaget inden klagefristen udløber. Det er den eneste måde vi kan sikre at det bliver bøjet i neon for politikerne i byrådet, hvis noget er galt.

Det er helt sikkert at en omgørelsesprocent på 57 er for meget. Omgørelsesprocenten opgøres i to tal, det ene er antal hjemviste sager. Det er hvor Ikast-Brande kommune ikke har indhentet nok oplysninger til at finde ud af om barnet eller forældre har ret til det ansøgte.

Det sker i en ud af tre sager i Ikast-Brande kommune.

Den anden del af omgørelsesprocenten er ændrede afgørelser. Det er de klagesager, hvor ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse, fordi de er ulovlige. Altså laver handicapafdelingen afgørelser uden hjemmel i lovgivningen på en trediedel af de klagesager der ender i ankestyrelsen.

Men så sidder der måske nogen og tænker…. jamen, hvad med alle dem der opgiver at klage, pga manglende tid, overskud eller støtte. Der afgøres mange sager i familieafdelingen, men det er de færreste der klager, disse mørketal kan vi ikke dokumenterer.

Vi kan kun på det kraftigste opfordre jer til at downloade vores klage skabelon og gøre brug af jeres klageret.

Derfor vil det være fint, om vi kan belyse mørketallet, nemlig alle dem der ikke får klaget.

Vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på det I henvender jer om og I er mere end velkomne til at kontakte mig (Birgit , formand)her på denne kontakt formular eller på messenger i gruppen!

Jeg samler sagerne og bringer dem videre i DH Ikast-Brande, hvor vi arbejder på at skabe et overblik over problematikkerne. Men jeg har brug for jeres hjælp, for det de ikke hører klager over, det fungerer optimalt i forvaltningens og politikkernes øjne her i Ikast-Brande kommune. Så jo mere vi kan samle af oplysninger jo mere løftestang har vi, når vi skal belyse det for dem der bestemmer!

 

Synlig forening

vi deltog også ved byrådsmødet 8/10 2018

Vi forsøger at deltage i byrådsmøder, for at være synlige for politikerne og prøve at skabe dialog. Både formand og næstformand deltog også 8/10, hvor det nye budget blev vedtaget. Det er en langsommelig proces, men vi får positive tilbagemeldinger fra skoleafdelingen og skolechefen. Vi håber vi får samme dialog med familieafdelingen, da det virkelig er her forældrene har brug for at vi står sammen og støtter hinanden.

I er altid velkomne til at kontakte os, så vi kan hjælpe hinanden!

Husk at sammen er vi stærkest!