Generalforsamling 2021 afholdes online- se zoom link på facebook gruppen

balloner

Dagsorden – Generalforsamling
Møde dato: 22.NOV  2021 Kl. 19.00  – 21.00 Sted: Online Join Zoom Meeting
Se link i facebookgruppen

Så er vi klar til at afholde generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 22, stk. 2, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vedtægter https://www.bhov-ikast-brande.dk/vedtaegter-bhov-ikast-brande/

  Nr.  Tekst
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år.  
Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
  4. fastsættelse af kontingent (for støttemedlemsskab)
  5 Godkendelse af det kommende budget.
  6 Behandling af indkomne forslag  
  7     Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og revisor. 4 bestyrelsesmedlemmer, listen med opstillede følger med den endelige dagsorden

På valg:
Trine Worm Nissen, valgt år for 2 år 2019
Carsten Eskildsen (revisor) blev valgt som 1. suppleant for en periode på 1 år.
 (Indtrådt i bestyrelsen juni 2021)
 
Ikke på valg:
Formand, Birgit Ravn valgt for 2 år 2020
Sekretær og konstitueret kasserer , Majbritt Johnsen,  valgt for 2 år 2020
Bestyrelsesmedlem Ditte Skov Larsen, valgt for 2 år 2020
____
Bestyrelsesmedlem  Susan Blomstrand , valgt for 2 år 2020
(har meddelt at hun udgår af bestyrelsen ved GF 2021

  8 Evt.