Indkaldelse til generalforsamling 2022

 
Møde dato: 27. April 2022 Kl. 19.00  – 21.00 Sted: Hjertet, Vestergade 65, Ikast
  Nr.  Tekst
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år.  Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
  4. fastsættelse af kontingent (for støttemedlemsskab)
  5 Godkendelse af det kommende budget.
  6 Behandling af indkomne forslag
-Bestyrelsen stiller forslag, jf vedtægter,  om opløsning af foreningen pga manglende frivillige  
  7   Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. 3-7 bestyrelsesmedlemmer, ønsker flere at stille op, så revideres listen på generalforsamlingen  
Ikke på valg:  
I. Trine Worm Nissen, valgt år for 2 år 2021
II. Carsten E. valgt for 1 år(jv vedtægter)2021      
På valg:
I. Formand, Birgit Ravn valgt for 2 år 2020, genopstiller ikke
II. Sekretær, Majbritt Johnsen, valgt for 2 år2020,  genopstiller ikke
III Medlem Ditte Skov Larsen, valgt år for 2 år 2020,      
  9 Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 22, stk. 2, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vedtægter https://www.bhov-ikast-brande.dk/vedtaegter-bhov-ikast-brande/