Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Forældreforeningen BHOV i Ikast-Brande kommune.

Dens hjemsted er den siddende formands adresse.

§ 2 Formål

Foreningen ønsker på sigt at få adgang til forskellige
politiske platforme, som høringspart i forhold, der vedrører børn og unge med særlige behov  i Ikast-Brande Kommunes forvaltninger, samt på regionalt- og landsplan.

Foreningen skal arbejde for at styrke viden om familier med børn og unge med særlige behov, for at sikre at de kan trives og udvikles som
andre børn og unge.

Foreningen arbejder ud fra det brede begreb ’særlige behov’ og dermed ikke kun for enkelte diagnoser og handikapgrupper.

Foreningen ønsker at deltage i debatter i kommunale, regionale og nationale fora, hvor emnet børn og unge med særlige behov indgår i dagsordenen.

Foreningens arbejde er af almennyttig karakter.

Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter:

Fora på Facebook, hvor vi kan lytte, støtte og hjælpe hinanden, så vi får en bedre hverdag, samt fora hvor f.eks. politikere og
embedsmænd kan få en mere nuanceret oplevelse af tilværelsen som forældre til
børn og unge med særlige behov.

Erfaringer i fælles fora af ligestillede, hvor foreningen kan være behjælpelig med organisering af disse fora.

Foreningen deltager på temadage, kurser m.v., der vedrører børn med særlige behov, for at opnå nyeste viden på området, som kan deles på tværs i foreningen og danne fundamentet for samarbejdet med kommunens
forvaltninger.

Foreningen arbejder grundlæggende med at skabe netværk i mellem forældre og også mellem familierne. Foreningen ønsker at skabe livsforbedrende arrangementer der giver medlemmerne en viden om og/eller oplevelse af at være en del af et betydningsfuldt fællesskab og/eller i skærmede arrangementer, på børnenes betingelser men under hensyntagen til børnenes særlige behov.

Foreningen arbejder med at vidensdele, vejlede og støtte
forældre/familierne i den udvidede forældreopgave, det er at have børn med særlige behov.

§ 3 Medlemmer

Foreningen Forældre til børn og unge med særlige behov består af medlemmer af den lukkede facebookgruppe ”Foreningen BHOV Ikast-Brande kommune”.

Samt de der måtte tilmelde sig direkte til bestyrelsen, som ikke har en Facebookprofil.

 Andre foreninger, institutioner, virksomheder med flere, der kan tilslutte sig foreningens formål kan oprette et støttemedlemskab, der er UDEN stemmeret. Kontingentet for støttemedlemskab fastsættes årligt på generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt ved opslag på foreningens facebookside samt foreningens hjemmeside www.bhov-ikast-brande.dk, og eventuelt tilmeldte emails

med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden og sted for afholdelse af generalforsamling. 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet.
 • Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
 • fastsættelse af kontingent (for støttemedlemsskab)
 • Godkendelse af det kommende budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
 •  

 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside www.bhov-ikast-brande.dk i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

Bestyrelsens godkendte regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget offentlig støtte, sendes til pågældende instans til orientering.

Hvis der er modtaget offentlig støtte til en aktivitet, skal der indsendes regnskab over den enkelte aktivitet (ikke hele foreningens regnskab) til denne instans til orientering.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 5 Bestyrelse og tegningsforhold

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt til generalforsamlingen.

 

Det tilstræbes at bestyrelsen repræsenteres af forældre med børn med flere forskellige funktionsnedsættelser/diagnoser/handikaps. Det gøres ved at opstillede angiver reference ved kandidatur og ved at der vælges først efter funktionsnedsættelse og dernæst antal stemmer. 

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer og skal konstituere sig med minimum formand, næstformand og kasserer. Der vælges desuden 2 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret, medmindre, der er forfald. Disse bestyrelsesmedlemmer tilstræbes at være repræsentativt fordelt på grupperinger af børn med særlige behov.

Formanden vælges af hele generalforsamlingen ved separat valg for en 2-årig periode. Her vil valget om formandsposten udelukkende være mellem, de medlemmer der måtte ønske sig denne tillidspost. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen bestyrelsens medlemmer er på valg det ene år og den anden halvdel det følgende år.  
Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, sidder vedkommendes valgperiode ud.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg, således at tillidsposter er gældende for et år ad gangen.

I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem ved generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær.

Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær af næstformanden i forening med kassereren.

§ 6 Økonomi

Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis:

 • Overskud ved aktiviteter
 • Offentlige tilskud (paragraf 18-midler fra Ikast Brande Kommune)
 • Sponsorater
 • Støttemedlemskab og bidrag fra disse.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra tildelende instans

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 7 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Revisor skal være en intern revisor valgt blandt foreningens medlemmer (ikke en statsautoriseret eller registreret revisor)

 

§ 8 Vedtægter og foreningens opløsning

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, er forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående og der ikke kan dannes en bestyrelse med mindst formand, næstformand og kasserer.

Hvis foreningen opløses skal eventuelle ubrugte midler fra offentlige instanser, vil disse eventuelle overskydende midler, ved en opløsende generalforsamling, tilgå DH Ikast-Brande